plen
Uzdrowisko w Twoim domu

Atopowe zapalenie skóry - objawy, leczenie i leki

Print Friendly

Jest to gene­tycz­nie uwa­run­ko­wana choroba skóry o podłożu uczu­le­nio­wym. Jej pato­me­cha­nizm, podobnie jak innych chorób o podłożu atopowym (np. astmy oskrze­lo­wej) polega na reakcji natych­mia­sto­wej związanej z prze­ciw­cia­łami klasy IgE. Pewne znaczenie przy­pi­suje się też układowi nerwowemu (rola stresu w nasilaniu zmian skórnych i świądu) oraz szcze­gól­nym cechom skóry np. skłon­no­ści rogo­wa­ce­nia przy­miesz­ko­wego, suchości i skurczu drobnych naczyń.

Objawy atopowego zapalenia skóry

Choroba roz­po­czyna się często w pierw­szych mie­sią­cach życia, u więk­szo­ści chorych w pierw­szych kilku latach życia, występuje wówczas tzw. wyprysk dziecięcy, który może, acz­kol­wiek nie musi przejść w latach póź­niej­szych w atopowe zapalenie skóry. Są to zmiany o cha­rak­te­rze roz­sia­nych lub zlewnych grudek wysię­ko­wych, może wystę­po­wać złusz­cza­nie skóry dłoni i stóp i wysy­cha­nie warg.

Zmiany skórne, zarówno u dzieci jak i dorosłych typowo loka­li­zują się w zgięciach łokciowych i kola­no­wych, na twarzy i karku. U dorosłych częściej zajęta jest strona grzbie­towa dłoni i występuje większa tendencja do tzw. liche­ni­za­cji (naskórek jest pogru­biały, jakby oglądany przez szkło powiększające).Występuje nasilony świąd. Zmiany mogą dotyczyć także skóry owło­sio­nej – włosy są suche i łamliwe.

Czyn­ni­kami wywo­łu­ją­cymi zmiany skórne są zazwyczaj alergeny wziewne (kurz, roztocza, pyłki) i pokarmowe. Mogą być one także wywołane przez kontakt z wełną i deter­gen­tami.

Leczenie atopowego zapalenia skóry:

  • Jeżeli znany jest czynnik uczu­la­jący, należy wyeli­mi­no­wać jego kontakt z chorym, czasami korzyst­nie działa rezy­gna­cja ze spo­ży­wa­nia pewnych pokarmów. Warto sprawdzić czy maści które stosujemy nie zawierają lanoliny – jest ona prze­ciw­wska­zana w atopowym zapaleniu skóry gdyż u więk­szo­ści chorych ma działanie podraż­nia­jące.
  • Pod­sta­wowe znaczenie ma natłusz­cza­nie i nawil­ża­nie skóry. Takie działanie mają m.in. der­mo­ko­sme­tyki na bazie solanki siarcz­kowo – siar­ko­wo­do­ro­wej z uzdrowisk Busko – Zdrój i Solec-Zdroj, której lecznicze wła­ści­wo­ści są znane od prawie 200 lat.
  • Leki prze­ciw­hi­sta­mi­nowe– głównie działanie prze­ciw­świą­dowe, także uspo­ka­ja­jące.
  • Gli­ko­kor­ty­ko­ste­ro­idy – doustnie powinny być stosowane jak najkrócej, w okresach zaostrzeń. Mogą być stosowane także miejscowo na skórę.
  • Naświe­tla­nie lampami PUVASUP.
  • Miejscowo stosowane leki immu­no­su­pre­syjne i immu­no­mo­du­lu­jące
  • W ciężkich przy­pad­kach leczenie cyklo­spo­ryną A i Inter­fe­ro­nem gamma – może być jednak obarczone poważnymi dzia­ła­niami nie­po­żą­da­nymi.

Leki na atopowe zapalenie skóry

Osoby ze skórą atopową, wrażliwą na wszel­kiego rodzaju bodźce, skłonną do wyprysków, rogo­wa­ce­nia przy­miesz­ko­wego oraz trądziku powinny używać hypo­aler­gicz­nego żelu siarcz­ko­wego lub hypo­aler­gicz­nego żelu boro­wi­no­wego, które to są jedynymi w swojej klasie pro­duk­tami hypo­aler­gicz­nymi (co zostało potwier­dzone w badaniach prze­pro­wa­dzo­nych przez Państwowy Zakład Higieny). Hypo­aler­giczny żel siarcz­kowy jest również używany dla pie­lę­gna­cji skóry podraż­nio­nej (np. w wyniku depilacji nóg). Produkty firmowane przez P. Far­ma­ceu­tyczne SULPHUR Zdrój z Buska – Zdroju zawierają naj­wyż­szej jakości składniki, są czyste mikro­bio­lo­gicz­nie, stan­da­ry­zo­wane (stała ilość sub­stan­cji aktywnych), pro­du­ko­wane w stan­dar­dzie leków.

podobał ci się artykuł? podziel się nim!

Komentarze


5 + dziewięć =

Aktualności Wszystkie →
Polecane produkty
Gdzie kupić?

Lista aptek

Zapytaj o produkt

Zamów do swojej apteki