plen
Uzdrowisko w Twoim domu

Atopia (Atopowe Zapalenie Skóry)

Print Friendly

ATOPIA, ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY – OBJAWY, LECZENIE, PIELĘGNACJA SKÓRY ATOPOWEJ

CO TO JEST ATOPIA ?

Jest to podłoże chorób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, o róż­no­rod­nych objawach kli­nicz­nych, zwią­za­nych z wytwa­rza­niem prze­ciw­ciał klasy IgE. W ok. 30 % występuje rodzinnie. Naj­czę­ściej chorują dzieci (ok. 20% przy­pad­ków), zwykle do 5 roku życia, a także nie­mow­lęta (3-6 miesiąc życia).
Zwykle czyn­ni­kiem uczu­la­ją­cym jest pokarm, sub­stan­cje wziewne (pyłki roślinne, kurz domowy ), pleśnie. Atopia błon śluzowych dotyczy nosa, spojówek i oskrzeli.

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY ( AZS)

Atopowe zapalenie skóry jest naj­częst­szą chorobą skóry o podłożu atopowym. Jest to choroba prze­wle­kła, nawrotowa, czasem nie­moż­liwa do cał­ko­wi­tego wyle­cze­nia, choć u dzieci zwykle ustępuje samo­ist­nie wraz z wiekiem. Poznanie specyfiki scho­rze­nia oraz dostępne metody leczenia sprawiają jednak, że atopowe zapalenie skóry można sku­tecz­nie kon­tro­lo­wać, a tym samym do minimum zre­du­ko­wać jego uciąż­li­wość.

Poten­cjalne przyczyny oraz czynniki nasi­la­jące chorobę
Dotarcie do sku­tecz­nej metody leczenia AZS jest trudne z uwagi na fakt, że do tej pory nie są do końca znane przyczyny tego scho­rze­nia. Uważa się, że przyczyny leżą zarówno w czyn­ni­kach gene­tycz­nych (nie ziden­ty­fi­ko­wano do tej pory cha­rak­te­ry­stycz­nego haplotypu), jak i środo­wi­sko­wych (wzrost zanie­czysz­cze­nia środowiska).

OBJAWY AZS

 • świąd o różnym stopniu nasilenia
 • wypryski
 • rozsiane lub zlewne grudki wysiękowe
 • liche­ni­za­cja skóry (u dorosłych) - pogru­biały naskórek, który wygląda jakby był oglądany był przez szkło powięk­sza­jące
 • suchość skóry i nadmierne rogo­wa­ce­nie przy­miesz­kowe
 • łamliwe i suche włosy
 • zmiany na paznok­ciach – objaw „lakie­ro­wa­nych” paznokci
 • powięk­szone, nie­bo­le­sne węzły chłonne (przy nasilonym świądzie i roz­le­głych zmianach na skórze).

ROZPOZNANIE AZS

Pra­wi­dłowe roz­po­zna­nie ułatwia typowa loka­li­za­cja zmian w obrębie:

 • zgięć łokciowych i kola­no­wych
 • karku i twarzy
 • grzbie­to­wych części dłoni ( naj­czę­ściej u dorosłych) oraz nawrotowy przebieg choroby i rodzinne wystę­po­wa­nie atopii.

AZS różnicuje się z tzw. świerz­biączką ( świąd skóry), oraz foto­der­ma­tozą (świerz­biączka letnia).
Istotne jest ustalenie czynnika uczu­la­ją­cego poprzez wykonanie testów aler­gicz­nych. Są to testy śródskórne i ska­ry­fi­ka­cyjne. Test RAST wykrywa swoiste prze­ciw­ciała IgE dla wielu alergenów: pyłków, roztoczy kurzu domowego, trawy, sierści zwierząt oraz licznych alergenów pokar­mo­wych.

LECZENIE ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY

Pod­sta­wową sprawą jest unikanie kontaktu ze ziden­ty­fi­ko­wa­nym czyn­ni­kiem uczu­la­ją­cym. Niestety taka iden­ty­fi­ka­cja nie zawsze jest możliwa.

Leki stosowane w AZS:

 • leki prze­ciw­hi­sta­mi­nowe ( działanie prze­ciw­świą­dowe, uspa­ka­ja­jące)
 • kor­ty­ko­ste­ro­idy ( działania nie­po­żą­dane: poste­ry­dowe zaniki skóry!)
 • foto­che­mo­te­ra­pia ( lampy PUVASUP)
 • leki immu­no­su­pre­syjne i immu­no­mo­de­lu­jące
 • maści, kremy, emulsje, szampony.

PIELĘGNACJA SKÓRY ATOPOWEJ

Błędne koło skóry atopowej

Skóra atopowa cha­rak­te­ry­zuje się nie­do­bo­rem skład­ni­ków wcho­dzą­cych w skład natu­ral­nego czynnika nawil­ża­ją­cego (NMF), m.in. ami­no­kwa­sów. Typowe są również nie­pra­wi­dło­wo­ści meta­bo­li­zmu lipidów w naskórku, czego kon­se­kwen­cją jest osła­bie­nie bariery ochronnej skóry i zwięk­sze­nie podat­no­ści na infekcje warstw znaj­du­jący się pod nią. Także i same objawy atopowego zapalenia skóry stanowią czynnik pogłę­bia­jący chorobę. Sucha i spierzch­nięta skóra sprawia, że osoby chore odczuwają silną potrzebę drapania się, by ulżyć sobie w tej uciąż­li­wo­ści. To z kolei prowadzi do ponownego zakłó­ce­nia czynności bariery ochronnej skóry. Drapanie powoduje odsło­nię­cie warstw skóry leżących niżej, które stają się jeszcze bardziej podatne na infekcje. Drob­no­ustroje wywołują kolejne podraż­nia­nia, w efekcie świąd nie ustępuje. Chory nie zaprze­staje drapania i tym samym trudno jest przerwać to tak zwane błędne koło skóry atopowej.

Ukoić skórę, czyli pie­lę­gna­cja w AZS

Bardzo ważną aspektem w atopowym zapaleniu skóry jest odpo­wied­nia jej pie­lę­gna­cja. Sucha, swędząca i szorstka skóra wymaga szcze­gól­nej troski. Podstawą jest odpo­wied­nie nawil­ża­nie i natłusz­cza­nie, których celem jest przy­wró­ce­nie odpo­wied­niej funkcji warstwy ochronnej skóry. To koniecz­ność, ponieważ brak płaszcza lipi­do­wego sprawia, że skóra jest cał­ko­wi­cie bezbronna. Traci wodę, łuszczy się i jest mniej odporna na zakażenia.

DOMOWA PIELĘGNACJA SKÓRY

1. Prysznic zamiast kąpieli

Kąpiel powoduje nadmierne wysu­sze­nie skóry, dlatego spe­cja­li­ści zalecają prysznic.
Od czasu do czasu możesz zanurzyć się w wannie pełnej wody – pamiętaj jednak, by dodać odpo­wied­nie preparaty. Świetnie sprawdzi się buskie SPA siarcz­kowe oraz emulsja borowina SPA , dzięki którym przy­go­tu­jesz domową kąpiel siarcz­kową lub boro­wi­nową i zmniej­szysz uciąż­li­wość objawów AZS.

2. Zrezygnuj z kla­sycz­nego mydła

Wybieraj raczej syndenty, czyli środki myjące pozba­wione szko­dli­wych deter­gen­tów. Dobrze tole­ro­wane jest mineralne mydło siarcz­kowe w płynie.

3. Odzież pierz w odpo­wied­nich środkach

Powinny być to delikatne środki piorące – prze­zna­czone dla niemowląt lub alergików. Są łagod­niej­sze dla skóry, zmniej­sza­jąc ryzyko alergii oraz podraż­nień.

4. Noś prze­wiewne ubrania

Zrezygnuj z noszenia odzieży, która sprzyja nad­mier­nemu poceniu i prze­grza­niu – zwiększa to ryzyko powsta­wa­nia podraż­nień. Dlatego staraj się zakładać ubrania w 100% prze­wiewne (np. z bawełny), unikaj mate­ria­łów z wełny.

STOSUJ PRODUKTY UZDROWISKOWE

Ponieważ skóra atopowa wymaga szcze­gól­nej, codzien­nej pie­lę­gna­cji warto pamiętać o wyborze odpo­wied­nich pre­pa­ra­tów.
Bazujące na solankach siarcz­ko­wych produkty wytwa­rzane przez kon­ce­sjo­no­wane Przed­się­bior­stwo Far­ma­ceu­tyczne SULPHUR-ZDRÓJ z Buska-Zdroju, zawierają naj­cen­niej­sze składniki wód siarcz­ko­wych z odwiertu Szyb Solecki Uzdro­wi­ska Solec - Zdrój oraz wód uzdro­wi­ska Busko-Zdrój. Wody te od prawie 200 lat są znane ze swojego dobro­czyn­nego działania na skórę.

W walce z AZS polecane są:

· hypo­aler­giczny żel siarcz­kowy do ciała

· mineralny krem siarcz­kowy z witaminą A

· buska maska siarcz­kowa do ciała i kąpieli

· mineralne mydło siarcz­kowe w płynie
Korzyst­nie działają również naturalne produkty uzdro­wi­skowe na bazie zagęsz­czo­nego, wodnego wyciągu boro­wi­no­wego - kon­cen­tratu prze­ciw­za­pal­nych kwasów humi­no­wych oraz cennych mikro­ele­men­tów:

· hypo­aler­giczny żel boro­wi­nowy do ciała

· masło boro­wi­nowe do ciała
Żaden z produktów wytwa­rza­nych przez Przed­się­bior­stwo Farm. SULPHUR ZDRÓJ nie zawiera źle tole­ro­wa­nej przez skórę atopową żółtej lanoliny!

podobał ci się artykuł? podziel się nim!

Komentarze


9 − dwa =

Aktualności Wszystkie →
Polecane produkty
Gdzie kupić?

Lista aptek

Zapytaj o produkt

Zamów do swojej apteki