JEDYNY W POLSCE PRODUCENT LEKÓW NA BAZIE SOLANKI SIARCZKOWEJ I WODNEGO WYCIĄGU BOROWINOWEGO

ARTYKUŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (Konsumentów) korzystają z ochrony prawnej w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), nazywanego „RODO” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.:Dz.U. z 2019., poz. 123 ze zm.), nazywanej dalej „ustawą z dnia 18.07.2002r.”.
 2. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających ze strony www.sulphur.com.pl
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.sulphur.com.pl Konsument powinien zapoznać się z Polityką prywatności i plików cookies.

ARTYKUŁ II – DEFINICJE

 1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do                               zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); przy czym możliwa do zidentyfikowania osobafizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych                  osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub                               niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,               przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,                                wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Pseudonimizacja –  oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, przy czym takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 4. Administrator – oznacza podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,  czyli Sprzedawcę; 
 5. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią; 
 6. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przyzwolenia na przetwarzanie jej danych osobowych, w formie oświadczenia pisemnego/ elektronicznego lub wyraźnego działania potwierdzającego;

ARTYKUŁ III – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Konsumentów zbieranych za pośrednictwem www.sulphur.com.pl jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o.
 2. Dane Administratora:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 116a, kod: 28-100 Busko-Zdrój, KRS 0000792039, REGON: 383764373, NIP: 655 197 85 61.

 1. Wszelkie pytania, wątpliwości albo żądania związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies prosimy zgłaszać do Administratora w formie:
 1. Administrator wykonuje swoje obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych i informowania Konsumentów o ich prawach z tym związanych w sposób zgodny z przepisami RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań aby przetwarzać dane osobowe Konsumentów z zachowaniem wymaganych standardów. 

ARTYKUŁ IV – DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Konsumentów.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością skorzystania z Formularza Kontaktowego lub zawarcia wykonania umowy sprzedaży z Konsumentem.
 3. Konsument ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny, wycofać wcześniej wyrażoną zgodę przez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres poczty e-mailowej kontakt@sulphur.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny. 
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

ARTYKUŁ V – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 1. CELE, ZAKRES, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA                                   

 1. Osoba, która przegląda tylko stronę internetową www.sulphur.com.pl i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie ma potrzeby informowania Administratora o swojej tożsamości.
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ma miejsce przy korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach www.sulphur.com.pl 
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 1. Celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – Administrator przetwarza                      następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, numer telefonu, adres                  rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku                   bankowego (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r.; W sytuacji gdy Konsument po zapoznaniu się z informacjami znajdującymi się na stronie www.sulphur.com.pl wyrazi gotowość zawarcia umowy sprzedaży produktów Sulphur (telefonicznie lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego) stosuje się odpowiednio Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego znajdujący się pod adresem: https://sklep-sulphur.com.pl/regulamin-sklepu/ lub https://sklep.sulphur.com.pl/regulamin-sklepu/
 2. Celem obsługi Formularza Kontaktowego – Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy); podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO oraz art. 18 z dnia 18.07.2002r.;
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków – Administrator przetwarza                  następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, numer telefonu, adres                      rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku                  bankowego (w przypadku przedsiębiorców:  nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: art. 6 ust. 1c, 1f RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r. ;
 4. Celem ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami dochodzenia roszczeń – Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku bankowego (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: art. 6 ust. 1c, 1f RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r.;
 5. Celem realizacji obowiązków ustawowych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku bankowego (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r.
 6. Celem prowadzenia analiz i statystyk, a w szczególności analizy sposobu korzystania i poruszania się po stronie www.sulphur.com.pl, celem dostosowania strony www.sulphur.com.pl do potrzeb i zachowania Konsumentów, Administrator przetwarza dane w zakresie aktywności na stronie www.sulphur.com.pl w tym: ilość czasu spędzanego na każdej z podstron, historia wyszukiwania, lokalizacja, adres IP, ID urządzenia, dane dotyczące  przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; podstawa prawna: art. 6 ust. 1f  RODO (uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści serwisu do potrzeb Konsumenta). 

§ 2. CZAS PRZETWARZANIA 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych zależny jest od celu, w jakim dokonuje się ich przetwarzania. Kiedy cel zostanie osiągnięty, dane podlegać będą usunięciu z systemu.
 2. Ponadto dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
 1. kiedy osoba, której dane osobowe dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa                   udzieloną wcześniej zgodę;
 2. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

§ 3. ODBIORCY 

 1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, dane osobowe są przechowywane przez                    Administratora w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom trzecim.
 2. Odbiorcami danych osobowych Konsumentów mogą być podmioty, przy pomocy których Administrator wykonuje obowiązki wynikające z umowy. Podmioty te są zobowiązane do ochrony danych osobowych Konsumentów i zapewnienia gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
 3. W przypadku Konsumenta, który korzysta ze sposobu dostawy innego niż odbiór                  bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, Administrator udostępnia dane osobowe niezbędne do wykonania usługi dostawy dostawcy-przewoźnikowi działającemu na zlecenie                       Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez                dostawcę-przewoźnika znajdują się pod adresem https://furgonetka.pl/prywatnosc/   
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, działającym na zlecenie lub w porozumieniu z Administratorem, w szczególności organizatorom lub współorganizatorom akcji promocyjnych.
 5. Administrator udostępnia dane osobowe na żądanie właściwych władz publicznych, działającym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, takich jak sądy, prokuratura, policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ARTYKUŁ VI – ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. szyfrowanie – przesyłane dane są szyfrowane, co zapobiega ich odczytaniu przez intruzów. Gdy użytkownik przegląda witrynę, nikt nie może przechwytywać prowadzonych przez niego rozmów, śledzić jego działań na różnych stronach ani wykradać jego informacji.
 2. integralność danych – wykrywane są wszystkie celowe lub inne zmiany i uszkodzenia danych podczas przesyłania.
 3. uwierzytelnianie – potwierdza, że użytkownik komunikuje się z właściwą witryną, chroni przed atakami typu „man in the middle” i wzbudza zaufanie użytkowników.

ARTYKUŁ VII – PRAWA KONSUMENTA 

 1. Na podstawie RODO Konsumentowi przysługują następujące prawa:
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 3. prawo sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 4. prawo usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 6. prawo żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art.21 RODO);

ARTYKUŁ VIII – POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podczas przeglądania strony www.sulphur.com.pl są używane pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputera, tabletu, smartfona). Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
 2. Za pomocą plików cookies Administrator nie zbiera danych identyfikujących osoby              korzystającej z www.sulphur.com.pl, ale zbiera anonimowe dane statystyczne o osobach korzystających z www.sulphur.com.pl w celu wprowadzania zmian ułatwiających korzystanie z www.sulphur.com.pl oraz w celu minimalizacji uciążliwości reklam. 
 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas                               przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Zablokowanie zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej urządzania końcowego lub ich usuniecie jest możliwe po skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej.
 5. Pliki cookies są przetwarzane na podstawie przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460).

§ 2. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń końcowych. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia końcowego poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Na stronie www.sulphur.com.pl mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies.

§ 3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. W zależności od przyjętego kryterium, wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:
 2. według kryterium celu stosowania:
 1. według kryterium czasu ważności
 1. według kryterium podmiotu administrującego:

§ 4. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA 

Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Konsumenta i wyświetlenie strony internetowej www.sulphur.com.pl dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. 

§ 5. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Administrator www.sulphur.com.pl może wykorzystać pliki cookies stosowane przez inne podmioty do celów takich jak:
 1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania z www.sulphur.com.pl przez Konsumentów, dzięki czemu Administrator zyskuje możliwość ulepszania jego struktury i zawartości; tworzenie statystyk odbywa się za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA;
 2. określanie profilu Konsumentów, a następnie wyświetlanie dopasowanych pod ich kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA.

§ 6. PLIKI COOKIES – ZMIANA USTAWIEŃ

 1. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub otrzymywać informację o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. 
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz w poniższych odnośnikach:
 1. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu. 
 2. Jeżeli Klient nie dokona modyfikacji ustawień plików cookies w przeglądarce                          internetowej swojego urządzenia końcowego będzie to uważane za wyrażenie przez Klienta zgody na korzystanie z plików cookies. 

Integralną częścią Polityki prywatności i plików cookies jest jeden załącznik.

Polityka prywatności i plików cookies została przyjęta Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju z dnia 02.04.2020 r. i obowiązuje od dnia 06.04.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRAWA KONSUMENTA

do Polityki prywatności i plików cookies

Prawa Konsumenta w zakresie danych osobowych

§ 1. PRAWO DOSTĘPU 

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie  danych osobowych;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe,                      kryteria ustalania tego okresu;
 5. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub                       ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

§ 2. PRAWO DO SPROSTOWANIA 

 1. Zgodnie z art. 16 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od                                Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
 2. W celu sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl   

§ 3. PRAWO DO USUNIĘCIA 

 1. Zgodnie z art. 17 RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od                             Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie i  nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują               nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania; 
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega               Administrator; 
 1. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane                   osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje                   rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów                         przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 2. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych                     osobowych może przetwarzać dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym poinformuje Konsumenta.
 3. W celu usunięcia danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do                             Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl 

§ 4. PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA                               

§ 5. PRAWO DO PRZENOSZENIA 

 1. Zgodnie z art. 20 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: 
 1. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. W celu przeniesienia danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do                       Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl    

§ 6. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA 

 1. Zgodnie z art. 21 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów                 marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. 
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów statystycznych osoba, której dane                     dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych
 7. W celu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do Administratora na adres poczty e-mailowej:                                               kontakt@sulphur.com.pl    

Jak stosować?

Kuracje siarczkową i borowinową z wykorzystaniem leków i kosmetyków uzdrowiskowych. Sulphur Zdrój zalecamy przede wszystkim dla osób borykających się z chorobą reumatyczną, osteoporozą, zwyrodnieniami stawów i kręgosłupa, zespołami bólowymi kręgosłupa czy po urazach narządu ruchu. 

Kuracja siarczkowa

Przygotowaliśmy ją z myślą o osobach, które:
– oczekują na pobyt w sanatorium;
– nie mogą skorzystać z kuracji sanatoryjnej;
– chcą kontynuować leczenie sanatoryjne we własnym domu.

KROK 1 – podstawa kuracji

LEK OTC – BALS SULPHUR ŻEL SIARCZKOWY 300G 
Jak stosować – 2x dziennie przez 2/3 tygodnie. 

Krok 2 – wzmocnienie kuracji

Kąpiel siarczkowa 1000g 

lub

BUSKIE SPA SIARCZKOWE 500 G 
Jak stosować- kąpiel siarczkowa 3x w tygodniu przez 2/3 tygodnie. 

Zalecamy wykonanie ok. 10 zabiegów (potrzebne do tego będą min. 2 opakowania produktu Kąpiel siarczkowa 1000g lub buskie SPA siarczkowe 500g)

Kuracja borowinowa

Przygotowaliśmy ją z myślą o osobach, które:

– oczekują na pobyt w sanatorium;
– nie mogą skorzystać z kuracji sanatoryjnej;
– chcą kontynuować leczenie sanatoryjne we własnym domu.

Krok 1 – podstawa kuracji

MAŚĆ BOROWINOWA 60G

lub

REUMOGEL ŻEL BOROWINOWY 135G 

(uwaga – maść ma działanie rozgrzewające, żel nie. Wybierz produkt, który bardziej odpowiada Twoim preferencjom.)

Jak stosować – 2x dziennie przez okres 2/3 tygodni. 

Krok 2 – wzmocnienie kuracji

 1. Kąpiele borowinowe na bazie produktu: borowina SPA 500g 
  Jak stosować – kąpiel borowinowa 3x w tygodniu przez 2/3 tygodnie. 

Zalecamy wykonane ok. 8-10 zabiegów (potrzebne do tego będą min. 2 opakowania produktu borowina SPA).

 1. Okłady borowinowe na bazie produktu: borowina plus 1000g

Jak stosować – 3x w tygodniu przez 2/3 tygodnie. 

Zalecamy wykonanie ok. 8-10 zabiegów. Porcję borowiny plus potrzebną do zabiegu można używać do 5 razy. 

Kąpiele borowinowe i okłady borowinowe można stosować naprzemiennie.